Previous slide
Next slide
Rundtidanmark-flag

Amager

amager-kort

SE HVOR
AMAGER
LIGGER ⇨

rundtidanmark.dk

Øen Amager består af lavt frugtbart land.
I dag er en stor del af øen bebygget og den nordlige del er en integreret del af Storkøbenhavn.
Udover den del der er i Københavns Kommune er der kommunerne Dragør og Tårnby.
Den københavnske del er opdelt i bydelene Amager Øst, Amager Vest og Indre By (Christianshavn).
Her er der stadig landbrug, skov og naturområder.
Naturområderne Amager Fælled & Kalvebod Fælled er ca. 1/3 del af øen.
Disse blev indvundet fra Øresund i 1930’erne, ubenyttet hen uden bebyggelse eller opdyrkning.

På Amagers østkystlinje er i dag af strandparkerne Amager Strand og Kastrup Strandpark, samt Københavns Lufthavn og Dragør Havn.
Syd-vestkysten er præget af engområder og diger.
Nord- og vestkysten afgrænses både af kaj-arealer mod Københavns Havn og dige.

Øens boligmasse består af såvel tæt bymæssig karrebebyggelse:
– Amagerbro
– Islands Brygge
– Christianshavn
– Sundby
– Ørestad

I Kastrup/Tårnby er der også boligblokke, samt store parcelhuskvarterer. som også spreder sig ind i det sydlige Sundby og Dragør.
Allerede nu og i fremtiden udvikles der boliger mm. på Papirøen, Kløverparken og Refshaleøen. 

Broer
Amager er forbundet med Sjælland via 9 broer pt.
Derudover er der en tunnel til Sverige via Øresundsbroen, samt metroen fra Københavns centrum.

– Knippelsbro
– Langebro
– Sjællandsbroen
– Kalvebodbroerne (Amagermotorvejen)
– Unavngivet jernbane ved Sjællandsbroen
– Cykelbro ved slusen ved Sjællandsbroen
– Bryggebroen (cykel/gang bro)
– Inderhavnsbroen (cykel/gang bro)
– Lille Langebro (cykel/gang bro)

Forløbet for en havnetunnel / østlig ringvej gennem Københavns Havn er ligeledes planlagt.

Københavns Lufthavn
Lufthavnen er placeret syd for Kastrup og nord for Dragør.

Bus
Flere busser kører tværs over Amager og ind til centrum af København.

Metro
Metroen kører fra og til Amager og videre ud på øen.

Områderne på Amager

Amager Fælled
Amager Fælled er et overvejende fredet naturområde i den nordvestlige del af Amager, nord for Ørestad.
Den afgrænses mod øst af Ørestads boulevard, Artillerivej mod vest, Vejlands Allé mod syd og Islands Brygge mod nord.
Mod syd ligger også den noget større Kalvebod Fælled.
Fælleden er præget af pionerplanter og grus, som de mange nye byggerier i Ørestaden kører ud på Fælleden, men man kan også finde en sø, Grønjordssøen, og en nyanlagt kanal i området.
Fælleden udgør i dag ca. 2,23 km2.

Amager fælled består dels (mod sydvest) af opfyld på gammel losseplads, centralt af ældre opfyld især af bortkørt jord og byggeaffald, men i en rand mod øst af oprindelig strandeng og mod nord af gamle holme og gammel rørskov.
Specielt strandengen men også andre dele af fælleden er habitat for en række rødlistede og/eller EU-beskyttede arter omfattende planter, svampe, padder og insekter.

Strandengen var ikke omfattet af den oprindelige fredning fra 1992, og var udlagt til salg af byggegrunde, hvoraf indtægten skulle medgå til at finansiere Københavns Kommunes gæld fra metrobyggeriet.
Da salget af byggegrunde skulle realiseres, gav det betydelig presseomtale og kritik op til kommunevalget i 2017, og et flertal af partier i Københavns Kommune lovede at strandengen ikke skulle bebygges.
I sidste ende var det dog ikke kun op til borgerrepræsentationen, men Folketinget som i marts 2019 vedtog at frede strandengen, men til gengæld affrede tre andre områder, herunder området på fælleden omkring vandrerhjemmet kaldet *lærkesletten* – Dette er måske i skrivende stud forandret – da det tid til anden tages op.

Kalvebod Fælled / Vestamager
Er et inddæmmet og fredet område på det vestlige Amager. Arealet er ca. 20 km².
Området blev inddæmmet under 2. verdenskrig.
Siden da er mange planter og dyr indvandret.
Mange fugle, især vadefugle, nyder godt af det fugtige område og den lave vegetation.
Med tiden er store dele af området groet til i buske og træer, bl.a. finder man her landets største birkeskov, Pinseskoven.
Køer, heste, dåvildt og råvildt afgræsser området for at forhindre det i at gro yderligere til.
To pumpestationer holder det inddæmmede område tørt.

Amagerbro – kaldes også Sønderbro
Det er den del af København der ligger på det nordøstligste Amager i området syd for Christianshavn og nord for Sundbyøster.
Området grænser mod nord af Christianshavns Vold, mod vest Amagerbrogade og mod syd Øresundsvej, hvor Amagerbro grænser op til selve Sundbyøster.
Dette er et af de tættest befolkede i Danmark. 
Amagerbrogade er områdets hovedfærdselsåre.
Området betjenes desuden af Københavns Metro (Amagerbro Station og Lergravsparken Station).
Eneste større grønne anlæg i området er Kløvermarken.
Tidligere var Amagerbro sin egen opstillingskreds ved folketingsvalg.
I 2007 blev Amagerbrokredsen indlemmet i Sundbyøsterkredsen som led i valgkredsreformen.
Læs mere her
Link

Sundbyøster 
En bydel i København og fra 2002-2007 en administrativ bydel på Amager-siden.
Bydelene Sundbyøster og Amagerbro blev administrativt i 2007 sammenlagt under navnet Amager Øst.
Sundbyøster Plads, der er placeret ved Amagerbrogade, er knudepunktet for legepladsen ‘Hjørnet’, Sundbyøster Hallen samt Sundbyøster skole.
Pladsen samler mange events og sæsonpræget aktiviteter.

Sundbyvester 
En bydel i København og fra 2002-2007 en administrativ bydel på Amager-siden.
Bydelene Sundbyvester og Vestamager blev administrativt i 2007 sammenlagt under navnet Amager Vest.
Frem til anden halvdel af 1800-tallet var København en fæstningsby og som sådan omgivet dels af forsvarsværker, dels af en demarkationslinje.
Denne indebar, at der i en vis afstand fra forsvarsværkerne ikke måtte ske bebyggelse, men dette forhindrede ikke, at landsbyerne Sundbyøster og Sundbyvester kunne ligge uden for demarkationslinjen.
Ved slutningen af 1800-tallet begyndte København at vokse også på Amager, hvor der med tiden udviklede sig et arbejder- og fabrikskvarter.

Ved kongelig resolution af i 1878 blev Sundbyøster og -vester Sogn (tit omtalt Sundbyerne) udskilt af Tårnby Sogn.
Opgørelser viste, at befolkningsudviklingen i anden halvdel af 1800-tallet i Sundbyerne som helhed var følgende:
– 1860 – 4.610 indbyggere
– 1901 – 22.340 indbyggere.

Islands Brygge – kaldes også Bryggen
Det er en bydel i København på den nordvestlige del af Amager.
Bydelen er en del af den større administrative bydel Amager Vest. I
slands Brygge grænser mod nord af Stadsgraven, mod vest af Københavns Havn, mod syd af Nokken og mod øst af Amager Fælled.

Islands Brygge er skabt ved gentagne opfyldninger fra 1880’erne af det lavvandede område mellem Amager og Sjælland.
Den første opfyldning tættest på Langebro blev i første omgang brugt af Forsvaret til det nye tøjhus, hvor opfyldningerne syd for Ny Tøjhusgrunden blev brugt til boliger og opfyldningerne syd for Sturlasgade til industri.
I den første halvdel af det 20. århundrede var den havnenære og den sydlige del af byområdet præget af meget industri, bla. Dansk Sojakagefabrik.
I anden halvdel af århundredet blev disse industrier i stor stil nedlagt.
Siden år 2000 er der foregået en omfattende nybygning på de gamle industri- og forsvarsarealer.
I dag er bydelen en blanding af mange ældre boliger og diverse butikker mod nord og nye boliger og kontorbygninger centralt og mod syd i Havnestaden og Islands Brygge Syd.
Langs havnen er Havneparken blevet etableret, hvor der er bla. Bryggebroen, Kulturhuset Islands Brygge og Havnebadet.

Ørestad
En nyere bydel i København.på Amager.
Området er ny bydel, hvor bla. den Københavnske Metro forbinder området med resten af Hovedstadsområdet.
Ørestad har en omfattende trafikinfrastruktur, som har metroen, Øresundsbanen og Københavns Lufthavn samt Øresundsforbindelsen i nærheden.
Ørestad er opdelt i 4 distrikter: Ørestad Nord, Amager Fælled, Ørestad City og Ørestad Syd.
Af markante institutioner ligger DR Byen inkl. Koncerthuset, Field’s, Bella Sky og Bella Center i Ørestad. 

Tårnby
En bydel i Storkøbenhavn med ca. 42.000 indbyggere.
Tårnby Kommune ligger på Amager 7 km. syd for Københavns centrum.
Tårnby Kommune ligger midt på Amager og grænser op til Dragør Kommune mod syd og Københavns Kommune mod nord.
Kommunen består i dag af tre byområder:
– Kastrup
– Tårnby
– Vestamager med landsbyerne Tømmerup og Ullerup samt stederne Skelgårde, Viberup og Rågård.
Foruden hører også øen Saltholm til Tårnby Kommune.
Før ekspropriationerne i forbindelse med udvidelsen af Kastrup lufthavn var landsbyen Maglebylille også en del af Tårnby Kommune.

Kastrup
En bydel i Storkøbenhavn, der ligger i Tårnby Kommune. 
Mod syd er lufthavnen, mod nord er Sundbyerne og mod vest til Tårnby.
Kastrup er kendt for at lægge areal til Københavns Lufthavn og som landfæste for Øresundsbroen.
I Kastrup ligger også jernbanestationen Københavns Lufthavn og Kastrup Station.
Navnet Kastrup er afledt af drengenavnet Karl, der var meget udbredt som personnavn i ældre dansk.

Dragør 
En by på syd Amager.
Den ligger ca. 12 km. fra Københavns centrum og ikke en del af Hovedstadsområdet.
Byen har sin egen Kommune og ligger i Region Hovedstaden.
Dragør er vokset sammen med Store Magleby.
Navnet Dragør kommer af ordet at drage (at trække) og efterleddet -ør betyder gruset eller sandet strandbred.
Dragør har en velbevarede historiske gammel bydel.
Her er idylliske brostensbelagte stræder med gulmalede huse og røde teglstenstage.
De fleste af bygningerne er fra 1700- og 1800-tallet.
Havnen har et velbevaret kulturmiljø og bruges i nutiden af fritids- sejlbåde, mindre fiskebåde og som basehavn for lodsbåde.
Dragør Kirke blev indviet den 26. april 1885. 
Store Magleby Kirke er opført i 1100 tallet.

Søvang
En by i Dragør Kommune.
Byen hører til Region Hovedstaden og er ca. 15 km fra Københavns centrum.
Søvang ligger helt ud til Øresund, hvor Danmarks længste badebro på 279,1 m befinder sig.
Desuden ligger Søvang op af skoven Kongelunden, samt Danmarks største birkeskov.

Kongelunden
Kongelunden er en af Amagers 4 skove.  
En stor del af Kongelunden er tilplantet med egetræer og mere end 300 forskellige fuglearter er set i og omkring Kongelunden.
Skoven er beliggende i den sydlige del af øen for enden af Kongelundsvej nu som en del af både Dragør Kommune og Tårnby Kommune og forvaltes af Jægersborg Statsskovdistrikt.
Her ligger Kongelunds Fortet.

Ullerup 
En landsby med gamle gårde som ligger ved Tømmerupvej, tæt på Københavns Lufthavn, på Amager.

Viberup
Navnet på en lille gruppe gårde på Amager nær København.
Navnet er afledt af det mandlige navn Vibe.
Viberup har ikke været en egentlig landsby, da den kun har bestået af et par gårde og haft en fælles foged med den nærliggende landsby Ullerup.

Københavns Lufthavn
Blev grundlagt i 1925, som Kastrup Lufthavn og er dermed blandt de ældste internationale lufthavne i Europa.
Den ligger primært i Tårnby Kommune på Amager – en mindre del ligger i Dragør Kommune.
Lufthavnens areal udgør ca. 11,8 km².
I 2018 satte lufthavnen rekord med 30,3 mill. passagerer, heraf 28,7 millioner udenrigspassagerer.
Der er ca. 23.000 ansatte i lufthavnen og er dermed Danmarks største arbejdsplads.

Fodbold
Den største fodboldklub på Amager er pt. Fremad Amager.
Klubben ligger pt. i 1. division.

Derudover er de største klubber: B1908, Hekla, Ørestad, Sundby, Kastrup Boldklub, AB Tårnby mfl.

Basket Ball
BK Amager er den største klub på Amager.

Badminton
Der er flere klubber på Amager, hvor den største klub er KMB – Kastrup Magleby Badminton.

Gymnastik
KG 66 er den største gymnastik klub for kvinder i Danmark. 

Cykling
Amager Cykle Ring er den største klub på Amager.

De største haller på Amager
– Royal Arena blev indviet i 2017. 
Antal tilskuere afhænger af eventet. Fx. 12.500 (ishockey) 13.000 (håndbold) 16.000 (koncerter).

– Travbanehallen
– Amager Hallen
– Sundbyøster Idrætsanlæg
– Sundby Hallen

Stadions
– Sundby Idrætspark
– Tårnby Stadion

Traditioner på Amager

Sankt Hans
I Amager Strandpark er der en række traditioner omkring Sankt Hans.

Loppemarkeder
Foran Amager Bio på pladsen, er der hvert år udendørs loppemarked hele sommeren.
Denne tradition startede Amager Revyen i 2019.

Juleoptog
Hvert år går et stort juleoptog ned ad Amagerbrogade.
Fra Gyldenrisvej markeres tændingen af gadens julebelysning i slutningen af november.
Denne tradition startede i 1969, men fandt sin nuværende form i 1990’erne.

Fastelavn

Sundby
Sundby Fastelavnsforening fejrer hvert år fastelavn på amagerkansk manér.
Der er med en puncherute ned ad Amagerbrogade og tøndeslagning til hest på Prags Boulevard.

Fastelavnsridning i Dragørs og Store Magleby.
Dette er en gammel tradition, hvor rytterne rider dagen igennem ridder gennem byerne med flagmænd og musikvogn i spidsen.
Hvert sted de besøger, får de serveret varm rompunch, og som tak synger de skålsangen til ære for værtsparret.
I Dragør foregår det på fastelavnssøndag ved Dragør Anlæg og i Store Magleby er det om mandagen på Hovedgaden ud for Amagermuseet.

Dagen kulminerer begge steder med tøndeslagningen kl.16.00.
Den rytter, der slår den sidste tøndestav ned, bliver tøndekonge.

Fastelavnsridningen i Store Magleby er stadig kun for mænd, men i Dragør rider kvinderne også med, så her kan der kåres en dronning.

Fastelavnstraditionerne på Amager går langt tilbage i tiden.
Det er formentlig de nederlandske bønder, der kom hertil i 1500-tallet, der havde skikken med hjemmefra.
Fastelavnsridningen fik i løbet af 1800-tallet sin nuværende form med faste regler for påklædning, pyntning af hesten og tøndeslagning med de fint forarbejdede tøndestokke.
Indtil i 1800-tallet var der en levende kat i tønden.
Tidligere har det også været en levende gås der blev hængt op i benene og fik halsen indsmurt i sæbe, så den var helt glat.
Der gjaldt det om – til hest – at trække hovedet af den, og den rytter, der gjorde det, blev *gåsekonge*.
Der blev også afholdt opvisning i den såkaldte æggedans.
Her skulle den dansende – altid en mand – støde til et æg, der var anbragt i et bæger, uden at det blev beskadiget.

Sundet mellem Sjælland og Amager har givet navnet til øen.
På olddansk hed det *Amikai* – som er dannet af *ami*, et gammel ord for sundet mellem Sjælland og Amager. Samt *haki* – hage.
Navnet betegner formentlig Amagers sydspids Aflandshage, i betydningen af Amagerlandshage.

I 1521 inviterede Christians 2. Nederlændere til Amager, hvor de kunne dyrke grønsager, som skulle forsyne hans kone dronning Elisabeth.
Nyere forskning viser formentlig at indvandrerne i Store Magleby kom fra flere steder i det daværende Nederlande., inklusiv det nuværende Belgien, hvor dronning Elisabeth kom fra.

Frem til 1960érne var Amager hjemsted for Kjøbenhavns Grundejeres Renholdningsselskab – i dag Renholdningsselskabet af 1898 (R98), der oprettede en rensestation for latrinspande (das) og Københavns første organiserede affaldsordning i Kløvermarken. Dette gav dengang anledning til øgenavnet Lorteøen.

- Fotos Amager -

- Amager Links -

Dragørs website

Danmarks Akvarium

Event stedet:

Koncert stedet:

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk