Rundtidanmark-flag

Borreholm

borreholm-kort

SE HVOR
BORREHOLM
LIGGER ⇨

rundtidanmark.dk

Borreholm er en ubeboet ø i Limfjorden.
Den ligger sydvest for Aggersundbroen og stik syd for Aggerborg.
Aggerborg er en vikingeborg fra det 10. århundrede.
Øen ligger i Vesthimmerland Kommune, Nordjylland.
Det er ikke tilladt at besøge øen.

Borreholm ligger i et Aggersborggård Vildreservat
Aggersborggård Vildtreservat ligger ved Limfjorden vest for Aggersund.
Området omfatter kystnære landarealer ved Aggersborggård, øer og holme, som Borreholm, Digeløre Holm, Langholm og Sønderslette, samt vandarealerne omkring.
Vildreservatets området er på ca. 255 ha., hvor ca. 128 ha er søterritorium og ca. 127 ha landareal.

Aggersborggård Vildreservat blev oprettet i 1975.
I reservatområdet er der forbud mod jagt på vandfugle, og forbud mod færdsel på landarealerne.
Reservater er også en del af Natura 2000-område nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg, og er både EU-habitatområde, Fuglebeskyttelsesområde og Ramsarområde.

Sundet mellem fastlandet og Borreholm er til tider nærmest tørlagt i perioder hvor der er østenvind.
Er der vestenvind kan vandet blive presse vand ind over de lavtliggende strandenge.
Strandengene er afgræssede, hvilket giver gode ynglepladser for måge- og vadefugle.
Reservatet er også en værdifuld rasteplads for mange vadefugle, fx. gråand, hvinand, krikand, grågås, hjejle, ryle og vibe.

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk