Rundtidanmark-flag

Jyllinge Holme

jyllinge-holme

SE HVOR
JYLLINGE
HOLME

LIGGER ⇨

rundtidanmark.dk

Jyllinge Holme ligger lige nord for Jyllinges gamle fiskehavn i Roskilde Fjord.
Alle holme er lave, med undtagelse af Lilleø.
Fra ældre tid har Jyllinge Holme tilhørt kirken, og i dag ejes de af Jyllinge Kirke.

Det er lovligt selv at sejle forbi Jyllinge Holme.
Der er kommet et nyt skilt ved Hellig Kors Kilden i Jyllinge, som oplyser brugere af området, hvordan man bør færdes hensigtsmæssigt på fjorden.
Der skrives bla. at fuglenes yngletid er fra 1. april til 15. juli.
Her må man ikke komme nærmere end 50 meter på de små øer.

På Lilleø er der ikke landgangsforbud i fuglenes yngletid.
Dette er af hensyn til pasningen af dyrene, men færdslen er kun hvad der er nødvendigt for pasningen.

Læs her Roskilde Fjord – Vildtreservat
Her står der hvor og hvor hurtigt man må sejle i Roskilde Fjord, og restriktioner.
Link

Dyrelivet
Fuglelivet omkring Jyllinge Holme.
Roskilde Fjord er populært blandt fugle, dette skyldes især de mange små øer og holme.
På bla. Jyllinge Holme kan fuglene hvile sig, bygge reder og opfostre deres unger i fred for mennesker og fastlandets rovdyr.
Roskilde Fjord af bla. den grund udpeget som et beskyttet naturområde.
Her lever og yngler bla. hundredevis af edderfugle, klyder, terner og strandskader.

De seneste år er antallet af ynglefugle dog dykket.
Af den grund arbejder nationalparken på at vende kurven.
Dette gøres i samarbejde med bla. Jagtforeningen Jyllinge Holme, Naturstyrelsen og de tre kommuner der ligger ud til fjorden.
Der er bla. monitoret rotte- og rævebekæmpelse på øerne, samt oplysning af fjordens brugere.

Der er kommet et nyt skilt ved Hellig Kors Kilden i Jyllinge, som oplyser brugere af området, hvordan man bør færdes hensigtsmæssigt på fjorden.
Der skrives bla. at fuglenes yngletid er fra 1. april til 15. juli.
Her må man ikke komme nærmere end 50 meter på de små øer.

Lilleø har et rigt fugleliv.
Bla. et bredt sortiment af vadefugle samt kolonier af både hav- og fjord terner.

Jyllinge Holme har en af Danmarks største knopsvanekolonier.
Her er omkring 150 par.
I øvrigt huser holmene næsten samtlige fjordens arter på nær nogle få fersk– og brakvandsarter.

Fiskeri
Jyllinge Holme ligger lige nord for Jyllinges gamle fiskehavn.
Her er der en relativt dyb rende, hvor man særligt i vandvendingerne, kan fange havørreder.
I sommermånederne er der også godt hornfisk i Fjorden omkring Jyllinge Holme.

Geografi
Jyllinge Holme ligger i en kæde fra Lilleø ud for Jyllinge fiskerleje.
Kæden fortsætter over til Langholm, Flængholm, Yderste Holm og Tobaksholm til Våddragerholmene mod Eskilsø.

Alle holme er lave og flade, på nær Lilleø.
Fra ældre tid har Jyllinge Holme tilhørt kirken, og i dag ejes de af Jyllinge Kirke.

Lilleø er den største af Jyllinge Holme. 
Den har mod øst en bakkekam på 8 m. højde, mod vest er der en lav strandeng, hvor den ligner de øvrige holme.
Om sommeren afgræsses øen af får og gæs.
Tidligere har der været køer, heste og geder, men gederne åd alt inklusive fuglereder, så det blev stoppet.

På holmene findes der plantearter, men på Lilleø er der også overdrevsvegetation.
Overdrevsvegetationen holdes nede af fårene.

I mellem Lilleø og Jyllinge er der en smal sejlrende.
Den holdes åben om vinteren af strømmen.
I det område hvor der ikke dannes is (vågen) ses ofte et stort antal svømmefugle.
På Lilleø er der ikke landgangsforbud i fuglenes yngletid.
Dette er af hensyn til pasningen af dyrene, men færdslen er kun hvad der er nødvendigt for pasningen.

Lilleø har et rigt fugleliv.
Bla. et bredt sortiment af vadefugle samt kolonier af både hav- og fjordterne.

Flængholm
På Flængholm er en ringø med en sø (lagune) i midten.

Våddragerholmene
Omkring holmene findes der store stenstrøninger.
Disse er især nord for Våddragerholmene.
Ved lavvande giver de landskabet karakter.

Langholm
På holmen Langholm findes af fjordens største stormmågekolonier, op mod 500 par.

Yderste Holm
Her fandtes i 1980’erne en af landets største fjordternekolonier.
Der var ca. 70-80 par – denne koloni blev i 1990 ødelagt af rotter, og er ikke blevet retableret.

Planter
På holmene dominerer lugtløs kamille, malurt og strandasters.
Der findes på Yderste Holm bede med river, og i lavningerne på Flængholm findes der kveller.
Derudover er der i lavningerne på Flængholm den salttolerante kveller.

Jagtforeningen ved navn *Jyllinge Holme*
De opsætter sidst på vinteren rodkranse af juletræer vendt på hovedet til redeskjul for ænder mfl.

- Fotos udover Jyllinge Holme fra Jyllinge Strandpark, Klinten -

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk