Rundtidanmark-flag

Maderne

maderne-praestoe-fjord

SE HVOR
MADERNE
LIGGER ⇨

rundtidanmark.dk

Maderne der ligger i udløbet fra Præstø Fjord er på ca. 48 ha.
Øen er en ubeboet barriereø i bugten Noret og består af strandvolde dannet siden stenalderen.
På Madernes østlige del samt den ca. 2 km lange nordkyst er oppe på 4 m over havets overflade.
Her er en kraftig opvækst af buske.
På Madernes sydvestlige del er der mest strandeng, som afgræsses om sommeren.
Der er *færdsel forbudt* på Maderne fra 1. april til 15. juli.

Transport & Havn
Der er ingen offentlig transport eller havn på Maderne.

Overnatning
Der er ingen overnatnings muligheder på Maderne.

Spise & Indkøb
Der er ingen spise og indkøbsmuligheder på Maderne.

Besøg
Det er ikke lovligt at besøge Maderne fra 1. april til 15. juli pga. fuglenes yngletid.

Jagt
Jagt på vandfugle er
forbudt på Maderne.

Landskabet
Præstø Fed danner sammen med Roneklint en snæver passage, Fjordgabet, ind til Præstø Fjord, hvilket er med til den lave vandudskiftning i fjorden. Selve fjorden er en forholdsvis lavbundet fjord, hvor især den sydlige del ved Maderne med langstrakte strandenge næsten fra Præstø By til Roneklint giver gode vilkår for fuglelivet.

Maderne er en barrieredannelse, der i øst består af en ca. 3 m høj vegetationsdækket ryg, mens den vestlige del er en bredere, lavtliggende strandeng. I læ bag Maderne findes et lille nor.

Natur
Maderne indgår i et EF-fuglebeskyttelsesområde, et EF-habitatområde og et Ramsarområde samt i Præstø Fjord Vildtreservat. 
Maderne tilhører er en del af Præstø Fjord Vildtreservat og en meget vigtig fuglelokalitet.
Derfor er Maderne et populært fuglekigger sted, sammen med Roneklint, når trækgæster søger mod Inderfjorden, Feddet eller Maderne.

Plantelivet
De fredninger der er syd for Præstø Fjord er primært landbrugsjord, skov og strandenge.
På nordsiden af Jungshoved ligger Bøndernes Egehoved.
Dette er en lang række fredede gamle egetræer, og også gammelt krat med bla. avnbøgskovæbletjørnvilde rosernavrbøg og eg.
På strandengene vokser en lang række sjældne eller opmærksomhedskrævende planter.
Dette er bla. lancetbladet høgeurtlav tidselbredbladet timianvild selleri, strandrødtop, eng-klaseskærmsamelsoløjealant og strandsiv.

Dyrelivet
Maderne er en vigtig ynglelokalitet for mange fugle.
Dette ande- og vadefugle, herunder bla. grågåsknarandspidsandskeandtoppet og stor skalleslugerstrandskadeklydestor præstekravedobbeltbekkasin og rødben.
På Maderne og Lilleholm yngler der også måger og terner, bla. hættemågestormmågesplitternehavternefjordterne og undertiden den sjældne dværgterne.

- Fotos af Maderne -

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk