Rundtidanmark-flag

Masnedø

masnedoe-kort

SE HVOR
MASNEDØ
LIGGER ⇨

rundtidanmark.dk

Masnedø er en lille ø mellem Sjælland og Falster i Storstrømmen.
Øens areal er 1,68 km² og der bor omkring 180 beboere.

For at komme til øen fra Vordingborg kører man over Masnedsundbroen.
For at komme til Falster fra Masnedø kører man over Storstrømsbroen.
Over broen, parallelt løber hovedvejen 153 og en jernbane. 

På Masnedø ligger Masnedøfortet.
Dette er et kystbefæstningsanlæg opført 1912-15 til bevogtning af forbindelsen mellem Sjælland og Falster.

For at komme til Masnedø kan man tage Masnedsundbroen fra Vordingborg eller Storstrømsbroen fra Falster.

Det er Hovedvej 153 der kører over øen, og der er flere afkørsler for at komme væk fra hovedvejen.

Overnatning
WS Masneoe
Ligger ved Masnedøfortet.
Adresse: Brovejen 20. Vordingborg (Masnedø)
Link

Spise
Masnedø Burger

Adresse: Brovej 14. 
Link

Det muligt at købe noget let spiseligt hos:
– Øens Dyr
– Masnedøfortet

Masnedø Marinecenter
Det er ikke en rigtig havn, men det er muligt at lægge til udfor Marinecenteret.
Link

Ved sydenden af Masnedø findes to mindre havne.

Vandretur 
Friluftguiden har lavet en vandretur rundt på Masnedø.
Link

Cykelture
Det er muligt at cykle til og over Masnedø.
DOG skal man lige være obs på det nye Storstrømbro-byggeri.
Den Danske Pilgrimsrute har en etape fra Vordingborg til Guldborg.
Link

Cykel/Vandrekort over Masnedø.
Link

Masnedøfortet
Masnedøfortet er et befæstningsanlæg.
Opførelsen blev påbegyndt i 1912.
Ved 1. verdenskrigs udbrud i 1914 havde man støbt fortets kasematter og udgravet en del af jordværkerne, men skytset manglede.
– Læs mere under historie her på Rundt i Danmark.
Link

Badestrand
Ved Masnedøfortet er der en fin badestrand.

Kunstudstillinger
I dag er der Kunstudstillinger ved Masnedøfortet. 

Gutter Island Garage Rock Festival 
Gutter Island Garagerock Festival startede i 2000.
Festivalens centrum er på Masnedøfortet.
Fortet er perfekt til smadrerock i det naturskønne område område.
Link

Øens Dyr
Et fristed for børn og voksne.
Adresse: Viaduktvej 9A. Masnedø
Link
Facebook:
Link

Masnedø Marinecenter
Bådudstyr og tilbehør.
Adresse: Masnedøvej 4. Masnedø
Link

Besøgscenter Storstrømsbroen
Adresse: Brovejen 16B. Masnedø
Vejdirektoratet er pt. igang med den nye Storstrømsbro – Følg projektet her:
Link

Dyr
Ved Masnedøfortet afgræsser får området.

Landbrug
Der er en del landbrug på Masnedø.

Historie
Masnedøfortet ligger midt på øen på den vestlige side.
Fortet ejes i dag af Vordingborg Kommune.
Det tidligere militære område indgår nu som nærrekreativt område for byen.

Storstrømmen har haft en strategisk placering tilbage i tiden.
Kyststrækningerne har været vigtige for området.

Helt tilbage i Middelalderen blev området benyttet som samlingspunkt for kongens flåden mod Vendernes hærgen i Østersøområdet.
Under Svenskekrigene (1657-60) og sidenhen Englandskrigene (1801-14) blev farvandet ligeledes bevogtet fra Masnedø.

Under Englandskrigene blev der i 1808 opført et lukket kanonbatteri med fire 12-punds kanoner, som sammen med tilsvarende batterier på Orehoved og Masnedø Kalv effektivt kunne kontrollere og forsvare farvandet.
I dag ses der dog intet af dette anlæg, idet de nuværende fæstningsværker helt har ændret området.

Nutidens Masnedø-fort blev opført som et resultat af forsvarsforliget i 1909.
Grønsundstillingen: Masnedø-fortet, Hårbølle og Borgsted Batteri indgik samlet i forsvaret af af Sjælland.

Hovedopgaven bestod i en krigssituation at bevare forbindelsen til Lolland og Falster, hindre fjendtlig overgang over eller gennem Storstrømmen samt at beskytte jernbaneknudepunktet ved Vordingborg.

Byggeriet startede i 1912, men selvom fortet kom under kommando i 1915 stod det først fuldt færdigt i 1918 – kort efter 1. verdenskrigs afslutning.
Fortet blev bemandet af hærens kystartilleri og frem til 1923 var det fuldt bemandet med 225 artillerister samt 7 officerer.
Tjenestetiden for kystartilleriet var dengang 395 dage suppleret med to genindkaldelser, så mange var længe hjemmefra.

Det fastmonterede skyts på Masnedøfortet var 2 stk. 15 cm. stålkanoner fra Krydser-korvetten Valkyrien, fremstillet i 1888 og således 30 år gamle, da de blev opstillet i fortets sydlige kasematter.
Hertil kom 4 stk 120 mm hurtigskydende stålkanoner, der var monteret på fortdækkets vestlige del, og 2 stk 120 mm hurtigskydende stålhaubitzer i drejelige pansertårne på fortdækkets østlige del.

Til flankering af fortgravene var der monteret 4 stk. 37 mm revolverkanoner og 6 stk. 8 mm rekylgeværer.
På fortdækket var yderligere 6 stk. 8 mm. rekylgeværer, bag hver sit drejelige panserskjold.

I 1932 overgik driften til Søværnet og frem til 2. verdenskrigs udbrud var fortet på *stand-by* og kun bemandet med en fortmester samt en mindre vedlige- holdelsesgruppe.

Ved besættelsen af Danmark 9. april 1940 forventede tyskerne stor modstand ved fortet og gennemførte derfor verdenshistoriens første vellykkede faldskærmslandsætning med 80 mand på Masnedø.
Invasionsstyrken mødte dog ingen modstand, idet fortet kun var bemandet med fortmesteren samt to hjælpere, hvorefter fortet faldt og gennem 2. verdenskrig blev benyttet af den tyske besættelsesmagt.

Den succesfulde landsætning fik i de følgende dage afgørende betydning for tyskernes videre fremmarch på Sjælland.
Under krigens sidste tid tjente fortet også til husly for civile tyske flygtninge fra Østtyskland.

Ved tyskernes kapitulation 5. maj 1945 opgav besættelsesmagten ikke stillingen og de tilhørende broer over Storstrømmen uden videre – og først tre dage senere fik modstandsbevægelsen overdraget kommandoen.
Herefter benyttede Sjællandske Marinedistrikt frem til august 1945 fortet som opsamlingssted for tysk krigsmateriel.
I tiden frem til 1947 anvendtes fortet også som straffe og isolationslejr for kriminelle flygtninge.

Fra 1948 og frem til fortets nedlæggelse i 1952 fungerede Masnedø-fortet efter en del ombygning som minedepot og -værksted, og det er denne sidste brug, som der mange steder i fortets indre stadig ses spor efter.

Siden 1995 har Masnedø-fortet haft status af fredet fortidsminde på linje med alle øvrige godt 32.000 fredede fortidsminder i Danmark.
Bygningerne repræsenterer et værdifuldt og tidstypisk stykke militærhistorie i Danmark og kan tiltænkes en central rolle i fremtidens formidling af perioden.

Som en lille detalje, skal det også nævnes, at der ved Masnedø vokser landets eneste bestand af lindebladet brombær. Et informationsskilt på stedet fortæller mere om denne historie.

Alt dette spændende læsning er lånt fra Danske Fortidsminder – Læs mere her:
Link

Masnedøfortet
Link

Broerne
Øen er adskilt fra Sjælland af det ca. 300 m brede og indtil 5 m dybe Masnedsund.
Øen er forbundet til Falster af Storstrømsbroen.

Masnedsundbroen
Denne bro kaldes også Masnedøbroen.
Den blev bygget som jernbanebro i 1883 mellem Vordingborg og Masnedø.
Derefter udgik færgeruten til Orehoved på Falster udgik fra januar 1884.
I 1937 blev den gamle bro erstattet af en ny kombineret jernbane- og klapbro med vej.
Dog måtte jernbanedelen åbnes før tiden pga. en uforudset begivenhed.

I 1935 blev Masnedsundbroen påsejlet af en engelsk tankdamper.
Den skulle passere den åbnede bro, men blev af strømmen ført ind mod den sydlige side af bropillen.
Stævnen tørnede mod broens overbygning og rev den løs fra pillens fundament.
Den nordlige ende af det fast brofag styrtede i vandet.
Den nye Masnedsundbro var da under ombygning og det besluttedes at fremskynde arbejdet.
Indtil broen stod færdig klaredes trafikken ved færgeforbindelser mellem Orehoved og MasnedsundKorsør og Københavns Frihavn.

Masnedsundbroen er 201,0 m. lang, 8,8 m. bred og har en gennemsejlingsbredde på 25,0 m.
Broen blev i 2014 påsejlet af fragtskibet Karla C, der havde motorproblemer.
Der skete skader på broens spor.

Storstrømsbroen
Denne forbinder Orehoved på Falster og Masnedø.
Det er en Buebro på 3199 m. med en gennemsejlingshøjde på 26 m., højere skibe kan bruge klapbroen i Masnedsund.

Der har været en fast baneforbindelse siden 1887.
Denne lavbro forkastedes i 1910 da søfarten generer mange skibe.

Biltrafikken voksede tilstrækkeligt til at også vejforbindelse måtte inkluderes.
Der er brugt 120.000 m3 beton, 20.000 t jern og dertil 5.000 t spunsjern, og flyttet 2 mio m3 jord. Samlet pris omkring 35 mio kr.

Den fører en to-sporet vej og en enkeltsporet jernbane over Storstrømmen.

Indvielsen blev foretaget af kong Christian 10. i 1937.  
Den afløste en tidligere jernbanefærgerute Masnedø-Orehoved.
Indtil Farøbroernes åbning i 1985 var den en del af hovedvejen mellem København og Gedser.

Jernbanen fører regional trafik over Storstrømmen.

Planerne om den nye Femerntunnel giver en masse renovering af broerne de næste år.
Der forsøges at følge med i det, og holde siden opdateret deromkring.

Masnedø Kalv er en lille ubeboet ø i Storstrømmen.
Den ligger ca. 0,5 km sydvest for Masnedø.
Øen er 300 m. lang og 100 m. bred.

Tidligere blev den brugt som græsningsareal for ungkreaturer fra Gammel Masnedøgård og Ny Masnedø gård.
Der var i 1950érne et sommerhus på øen.
Der er mange ynglende fugle på øen, om foråret er der blandt andet ænder og svaner.

I forbindelse med opførelsen i 1808 af et kanonbatteri på Masnedø, blev der opført et tilsvarende batteri ved Orehoved samt endnu et på Masnedø Kalv.
Dette var for at beherske farvandet mellem Sjælland og Falster.
På Masnedø Kalv var der placeret tre 24-punds kanoner.

Øen er i privateje og de nuværende ejere er Niels og Per Rosenfeldt.
Øen har tidligere været ejet af direktør Brorsen, der efter sigende skulle have købt øen for 6000 kr.

- Fotos Masnedø -

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk