Rundtidanmark-flag

Nørrejyske Ø

kort-Noerrejyske-oe

SE HVOR
NØRRE
JYSKE Ø

LIGGER ⇨

rundtidanmark.dk

Nørrejyske Ø kaldet Vendsyssel-Thy!
Det er den del af Jylland der ligger nord for Limfjorden, som består af Vendsyssel, Han Herred og Thy (ikke Thyborøn).
Hele øen tilhører Region Nordjylland (undtagen Thyholm), der er en del af Struer Kommune (Region Midtjylland).

Nørrejyske Ø er den næststørste ø i Danmark med ca. 4.7 km².
I 2010 boede der lige over 300.000 indbyggere.

Oftest taler man om 3 *landsdele* når man taler om området Nørrejyske Ø.
– Vendsyssel
– Hanherrederne
– Thy

Dette er omkring kultur, trafik og traditioner.

Egentlig var området landfast med Jylland fra år 1100 til 1825. 
I 1825 blev området ramt af en stormflod der gennembrød Agger Tange og skabte Aggerkanalen.

Senere tilsandede Aggerkanalen og den lukkede helt i 1877.
Thyborøn Kanal var skabt lidt længere mod syd ved en stormflod i 1862.

Broer i Nørrejyske Ø
– Vilsundbroen
– Aggersundbroen
– Limfjordsbroen
– Nordjyske motorvej (Limfjordstunnelen)

Færger
– Thyborøn – Agger
Link
– Næssundfærgen
Link
– Feggesundfærgen
Link
– Hals – Egense
Link

Populære områder

– Bulbjerg
– Den Tilsandede Kirke
– Råbjerg Mile
– Rubjerg Knude Fyr
– Blokhus Badehuse
– Blokhus Sømærke

Se links nederst for disse steder. 

Thy udtales *T*y* på Thybomål *T*y*k.
Det er et område i Nordvestjylland, på Nørrejyske ø, i det sydvest lige område.
Der bor ca. 40.000 i området, hvor Thisted er hovedbyen med 14.000 indbyggere.

Thy var oprindelig en ø, men den voksede sammen med Vendsyssel pga. landhævningen.
Fra 1100 til 1825 var Nørrejyske Ø landfast med det øvrige Jylland ved Agger Tange.

I den vestlige del af Thy ligger Danmarks første nationalpark – Nationalpark Thy.

Administrativ inddeling
Thy ligger i Thisted kommune.
Dog med 3 område undtagelser: Hannæs, Thyholm og Thyborøn.

Thy er delt i fire herreder, fra nord mod syd.
Fra nord mod syd, Hillerslev, Hundborg, Hassing og Refs.
Thy tilhørte fra 1793 til 1970 sammen med Mors, Vester Han Herred og Thyholm Thisted Amt.

I 1970 ved kommunalreformen blev i Thy dannet kommunerne Sydthy, Thisted og Hanstholm.
Thyholm blev en kommune under Ringkjøbing amt.

I 2007 ved endnu en kommunalreform blev Sydthy Kommune, Thisted Kommune og Hanstholm Kommune sammenlagt under navnet Thisted Kommune.
I samme omgang blev Thy (Thisted Kommune) og Mors (Morsø Kommune) lagt sammen med det daværende Nordjyllands Amt til den nye Region Nordjylland.

Thys grænser
Thy har havet mod nord og vest, mod nordøst er Østerild Fjord, Arup Vejle og Tømmerby Fjord.
Mod øst ligger Mors ved Limfjorden (Thisted Bredning, Vilsund, Gudnæs Bredning, Visby Bredning, Neessund).
Mod syd er Hardsyssel af Oddesund, Nissum Bredning og Thyborøn Kanal eller Harboør Tange.

Etymologi og sprogbrug
Navnet Thy er antagelig identisk med det norrøne ord *þjóð*, hvilket betyder folk.
I Kong Valdemars Jordebog fra 1200-tallet står der *Thiud* og *Thiuthæ sysæl* (Thysyssel).
Navnet forbindes traditionelt med den germanske stamme teutoner (der kort levede i Jylland).
Geografen Ptolemæus (græsk videnskabsmand) placerede bla. teutonerne på den jyske halvø.

En indbygger i Thy hedder en thybo (flertal thyboer).
Dialekten på Thy hedder thybomål.
Det hedder *i Thy* – ALDRIG *på Thy*.

Thyland har tidligere været brugt som synonym for Thy.
Dette særlig i navne (Thylands Ungdomsskole, ugeavisen Thylands Avis) for at undgå ejefaldsformen Thys. 
Tillægsordet til Thy er thylandsk, eller thy’sk.

Thy hedder på latin *Thya*.

Natur
Nationalpark Thy.
Nationalpark Thy er fra fyret i Hanstholm i nord til Agger Tange i syd.
Mod øst afgrænses parken af landbrugslandet.
Ud mod havet er Thy er formet af
århundreders sandflugt.
Det rummer naturområderne kyst, klitter, klitheder, søer og klitplantager.
Oveni er samspillet mellem kulturhistorie og natur vigtigt og en bærende del af ideen om en nationalpark i Thy.

Naturtyperne er både arktiske og sydeuropæiske.
Klithederne er af europæisk betydning og har mange dværgbuske, men relativt lidt lyng.

Oppe i den nordlige del af Thy findes nogle af Danmarks reneste søer.
Søerne er både kalkrige og kalkfattige, og vandplanterne og insektlivet i dem er anderledes sammenlignet med resten af landet.
På kalkskrænterne omkring de tidligere øer i stenaldertidens hav, bla. ved Hanstholm, findes en tørbundsflora af urter.
I de brakke og salte vådområder ved Agger og Harboør Tanger findes mange plantearter.
Her er kun få fugle i området, men adskillige sjældne fuglearter i Nationalpark Thy.

Seværdigheder i Thy
– Lodbjerg Fyr
– Stenbjerg Landingsplads
– Isbjerg – Formidlingspunkt i Nationalpark Thy
– Bøgsted Rende – Formidlingspunkt i Nationalpark Thy
– Agger Tange i Nationalpark Thy
– Hanstholm Fyr – Trædesten i Nationalpark Thy
– Klitmøller – Cold Hawaii

Aktiviteter i Thy
Vandreture
– Hanstholmen
– Hanstholm Vildtreservat og Tved Klitplantage
– Klitplantagerne ved Vandet Sø
– Tvorup Klitplantage
– Stenbjerg i Thy
– Klitplantagerne i Sydthy
– Agger Tange og Flade Sø
Find foldere her:
Link

Cykel & Mountainbike ruter
Link

Fisketure i Thy
Link

Han Herred – Hanherred – Hanherrederne
Han herred (Herred er betegnelsen for en mindre retskreds i et skandinavisk land) er en landsdel i området mellem Thy og Vendsyssel på den Nørrejyske Ø.

Dette herred hørte oprindelige til Thysyssel (syssel er en administrativ enhed i det middelalderlige Danmark).
Efterfølgende hørte det til Aalborghus Len.
I 1662 blev det lagt sammen med herrederne i Vendsyssel til Åstrup, Sejlstrup, Børglum Amt.
I 1793 blev herredet delt, den vestlige del blev til Vester Han Herred under Thisted Amt og den østlige del blev til Øster Han Herred under Hjørring Amt.
Sammen går Vester og Øster Herred under Hanherrederne i dag.

Andre navne på steder i nærheden med *Han-* er: Hanstholm, Hanklit og Hannæs.

Han Herred kaldes ofte *Landet mellem hav og fjord*.
Detteskyldes at områdets ligger mellem Jammerbugten og Limfjorden.
Han Herred har grænse mod vest til Thy, mod syd til Himmerland og mod øst til Vendsyssel.
Området er 650 km2 med Vendsyssel i øst og Thy i vest.
Vestgrænsen går fra Lild Klitplantage over Tømmerby Fjord til Østerild Fjord.
Østgrænsen fra Tranum Klitplantage mod sydøst gennem Ulvedyb.
Tilbage i 1793 til 1970 var skellet mellem Vester og Øster Herred fra Tranum Strand til Aggersborg.

Landskabet I Han Herred består af 15 moræneøer.
Disse har højtliggende kalkundergrund omgivet af marine sletter.
Det er et 2-3 km bredt klitbælte langs nordkysten samt delvis indvundne vige i Limfjorden, Vejlerne. 
Man kan se undergrunden i klinten ved Bulbjerg som hård bryozokalk og som blødt skrivekridt ved Svinkløv.
Moræneøerne har været omgivet af Litorinahavet (udgør tilsammen en tredjedel af Nordjylland), og der har eksisteret forbindelse mellem Jammerbugten og Limfjorden.
I perioder med sandflugt er de store parabelklitter langs Jammerbugten vandret hen over både kalkmoræneøer og marine aflejringer.
Der blev efter 1870 anlagt flere plantager i klitområderne og på de uopdyrkede hedebakker.
Man drænede engene mod Limfjorden og opdyrkede dem i midten af 1900-tallet.

Hovedparten af Hanherred er opdyrket.
Turismen er tiltagende i området, men tidligere tiders kystfiskeri fra bla. Torup Strand og Lild Strand er blevet stærkt reduceret.
Det meste fjordfiskeri er i dag stortset fritidsfiskeri, bortset fra blåmuslingeskrabning.
Industri og service er storset samlet i de to største byer i Han Herred, Fjerritslev og Brovst.

Tilbage i 1231 kendte man Stednavnet som Hanæheret – 1. led er områdenavnet Hane, af uvis oprindelse.

Aktiviteter i Han Herred
Vandreture
– Hanstholmen
– Hanstholm Vildtreservat og Tved Klitplantage
– Klitplantagerne ved Vandet Sø
– Tvorup Klitplantage
– Stenbjerg i Thy
– Klitplantagerne i Sydthy
– Agger Tange og Flade Sø
Find foldere her:
Link

Fisketure i Han Herred
Link

Vendsyssel – egn / syssel i Nordjylland
Vendsyssel udgør størstedelen af Nørrejyske Ø med ca. 3000 km².
Egnen adskilles mod vest fra Han Herred.
Dette er ved en linje fra Tranum Klitplantage mod sydøst gennem Ulvedyb.
Vendsyssel adskilles mod syd fra Nørrejylland af Limfjorden og mod vest af de inkluderede sogne Hune, Jetsmark, Vedsted og Gjøl.

Det meste af Vestkysten præges af sandstrand, med en bagvedliggende klint – dog er der visse steder istidsaflejringerne, bla. ved Lønstrup og Hirtshals, helt frem til havstokken.
I 1930’erne begyndte den ellers meget øde klitzone at blive bebygget med sommerhusområder.
Dette var bla. Blokhus og Løkken.
Vandreklitten Råbjerg Mile på Skagens Odde, er Europas største af slagsen.
Dette er et marint klitlandskab.
Syd for Frederikshavn, på østkysten har et lavt og smalt klitbælte, en del strandenge, der afgrænses mod havet, fx. ved Asaa, som består af smalle laguner bag sandbarrierer.
Den sydlige del af Vendsyssels består af vide sletter, der er dannet af Litorinahavet (stenalderhavet).
Sletterne omkranser flere isolerede bakkepartier med istidsaflejringer.
Siden jernalderen er der på sletterne dannet moser, fx. er den største højmosen Store Vildmose.
Centralt på Vendsyssel er der morænebakker, hvor randmorænen (voldformet moræne opstået foran en gletsjer) Jyske Ås den mest markante.
Denne omgives af yoldiaflader, dette er marine aflejringer fra slutningen af sidste istid.
Siden istiden har der fundet landhævning til, dette har givet lange, vandrige åer som eroderer sig i terrænet, fx. Uggerby Å og Voers Å. 

Ved overgangen mellem terrænelementerne findes der mange gamle gårdbebyggelser, især enkeltgårde, der har været hyppigere i Vendsyssel end i resten af Danmark.

Der tales med dialekten vendelbomål i Vendsyssel.

Vendsyssel er inddelt i seks herreder:
– Horns Herred
– Vennebjerg Herred
– Børglum Herred
– Dronninglund Herred
– Kær Herred
– Hvetbo Herred

Etymologi
Af Adam af Bremen i ca. 1075 blev Vendsyssel kaldt *
Wendila*, og hos Wendel i ca. 1100 *Ælnoth* og i den islandske litteratur *Vendill*.
Afledt heraf er folkenavnet *wændlar*, vendelboer, der også indgår i sysselnavnet.
I ca. 1231 i Kong Valdemars Jordebog står der *Wændlesysæl, Wendelsysel, Wændil*, der er afledt af roden i verbet *vende*.
Navnet er antageligt det oprindelige navn på Limfjorden (den snoede) og derefter navnet på landskabet nordfor.
Vendsyssel blev i ældre tid kaldt Vindland/Vendland.

Historie
Under istiden (ca. 18000 år siden) var Vendsyssel fuldstændig dækket af is.
Denne is trykkede landet dybt ned og da den efterfølgende trak sig tilbage, løftede landet sig hurtigere end vandet kunne stige.
På et tidspunkt var Jylland landfast med England.
I denne tid begyndte der at bo mennesker i området.
Inden da var der også en periode hvor kun var en række øer stak op.
I stenalderen stod vandet højere igen, hvilket gjorde Vendsyssel til et antal øer.
Stenalderhavet stod ca. 13 m højere end havet i dag.
Derfor finder vi også inde i landet de såkaldte stenalderklitter, en hævelse i landskabet i en overskuelig afstand fra den nuværende kyst.

Sandflugt
Sandflugten startede som en klit.
Fx. som Rubjerg Knude, der ligger ved vestkysten og der udviklede sig til en vandrende sandmile som Råbjerg Mile.
Sandflugt har præget det Vendsyssel vestlige del, hvilket har gjort det svært at dyrke afgrøder i jorden.
Disse sandmile kan bevæge sig flere kilometer ind i landet, hvilket kan tvinge folk til at forlade deres huse fordi markerne ikke kunne dyrkes mere.
Råbjerg Mile er sådan en sandørken og er i dag fredet.
Ved Rubjerg Knude er et andet eksempel på sandflugtens kræfter.
Her har man sat fyrretræsgrene i klitterne, hvorpå sandet har lejret sig, samlet sig og skabt en kæmpe bakke.
Denne gjorde Rubjerg Fyr helt ubrugeligt.

Man har forsøgt at stoppe sandflugten via lovgivningen.
Man forbød at fjerne klitplanter i 1532, dog uden held.
I 1792 kom der en forordning om sandflugt.
Herefter ændrede man indsatsen fra passivt forbud til aktiv bekæmpelse af sandflugten ved at plante marehalm.

I Hjørring ligger Vendsyssel Historiske Museum.
Det ligger i en samling af huse fra hele Vendsyssel

Vendsyssel ligger fhv. tæt på Norge.
Derfor har folk rejst over og udvekslet værdier siden vikingetiden. 
I 1600-og 1700-tallet blev skudehandlen ret stor, da den kunne unddrage forskellige skatter, samt at danskerne havde store rettigheder i Norge, da riget Danmark-Norge regeredes fra København.

Industrialiseringen
I 1871 blev Vendsysselbanen taget i brug. Dette betød meget for udviklingen.
Den danske avis *Vendsyssel Tidende* blev udgivet i Hjørring fra 1873 til 1999.
I 1999 blev den lagt sammen med bla. Aalborg Stiftstidende og Frederikshavns Avis, og blev Nordjyske Stiftstidende.

Vendelbrog
Et uofficielt flag for Vendsyssel.

vendsysselflag

- Fotos Nørrejyske Ø -

- Populære oplevelser på Nørrejyske Ø -

Hærvejen

Hærvejen

– Hærvejen – –…

Nørre Vorupør

Nørre Vorupør

– Nørre Vorupør i…

Bunkerne ved den jyske vestkyst

Bunkerne ved den…

Bunkerne ved den jyske…

Forbes hylder Nordjylland

Forbes hylder Nordjylland

Landsdel hyldet af anerkendt…

Agerø | Ø3-Løbeprojekt

Agerø | Ø3-Løbeprojekt

Allan Bernhard vil løbe…

Batteri Hanstholm I

Batteri Hanstholm I

Batteri Hanstholm I /…

Smukke huse i Løkken

Smukke huse i…

Hus ved Vesterhavet –…

Furreby Kystbatteri

Furreby Kystbatteri

Furreby Kystbatteri | Kystbatteri…

Høfder, Diger & Bunkere ved Agger Strand

Høfder, Diger &…

Aggers rå natur //…

Redningsstationen i Agger

Redningsstationen i Agger

En af Vesterhavets flotte…

Lønstrup Redningsstation

Lønstrup Redningsstation

Redningsstationen der i dag…

Lønstrup Strand & Landingsplads

Lønstrup Strand &…

Området går helt ud…

Cold Hawaii

Cold Hawaii

Surfstrækningen fra Agger til…

Klitmøller

Klitmøller

Cold Hawaii // Klitmøller…

Agger Tange

Agger Tange

Et fugleparadis ved Vesterhavet//…

Stenbjerg Strand | Landingsplads

Stenbjerg Strand |…

Oplev det smukke Vesterhav…

Nørre Lyngbys gamle kirkeklokker

Nørre Lyngbys gamle…

Nørre Lyngby klokkertårn Klokkertårn…

Hanstholm surfspot

Hanstholm surfspot

Et af Thys skønne…

Fiskelejet Lild Strand

Fiskelejet Lild Strand

Stranden hvor der stadig…

Svinklovene & Svinkløv Strand

Svinklovene & Svinkløv…

En af Danmarks tidligere…

Vigsø Batteriet & plantage

Vigsø Batteriet &…

Fæstningsanlæg fra Anden Verdenskrig…

Slettestrand

Slettestrand

En af Danmarks tidligere…

Hanstholm Havn

Hanstholm Havn

Danmarks største konsumfiskerihavn //…

Hanstholm Fyr

Hanstholm Fyr

På Hanstholmknuden og er…

Palmestranden i Frederikshavn

Palmestranden i Frederikshavn

En eksotisk strand i…

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk