Oplev Sort sol - de store stæreflokkes formationsflyvninger

Nationalpark Vadehavet

Fakta om Nationalpark Vadehavet

  • I 2008 blev Nationalpark Vadehavet udpeget

  • Området er yderst vigtige for bla. fuglelivet i Danmark.

  • Området omfatter øerne Fanø, Mandø & Rømø.

  • Derudover de inddigede marskarealer

  • Nationalparken har et areal på 1.466 km².

  • Her kan bla. opleves Sort sol – de store stæreflokkes formationsflyvninger

mandoe-nationalpark-vadehavet

Hvor er Nationalpark Vadehavet?

Nationalpark Vadehavet ligger i syd- & Vestjylland.
Det starter omkring Varde og går hele vejen ned til den tyske grænse.

Om Nationalpark Vadehavet

I 2008 blev Nationalpark Vadehavet udpeget, og den blev indviet i 2010. 
Planen for Nationalpark Vadehavet blev vedtaget i december 2012.

Nationalpark Vadehavet omfatter øerne Fanø, Mandø og Rømø.
Derudover Skallingen og Varde Ådal, og flere af de inddigede marskarealer Tjæreborgmarsken, Ribemarsken, Margrethekogen, samt de ydre diger i Tøndermarsken.
Arealet på Nationalparken er på 1.466 km², hvoraf landarealet udgør 300 km².

Vadehavet er er kendt for bla. dets fugleliv.
Her er et store antal yngle- og trækfugle, samt for Sort sol, der er de store stæreflokkes formationsflyvninger.

Nationalparkens er afgørende vigtig som rasteplads for millioner af fugle på træk.
Det menes at mere end 10 millioner individer passerer Vadehavet forår & efterår hvert år under fugletrækket.
Derudover er Nationalparken og vigtig for ynglefugle, fisk og havpattedyr.
Området er også levested for mere end 500 arter af planter og dyr, og flere af dem lever ikke andre steder i verden.

Den er for en stor del sammenfaldende med Natura 2000 -område nr. 89 Vadehavet.
Dette består af flere delområder, bla. fuglebeskyttelsesområde (F57 Vadehavet), habitatområde (H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde) og ramsarområde 27 Vadehavet.

fanoe-strandenge
mandoe-vadehavet

Seneste uploads på Rundt i Danmark

Kontakt

Kristina Møller
Tlf. 20924059
RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk